SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Przewodniczący: Dominika Chwistek – kl. 7a

Z – ca przewodniczącego:  Maja Galus – kl. 6a

Skarbnik: Patryk Rams – kl. 8a

Członkowie: Michał Wypierowski – kl. 8a

                       Sara Gręzicka – kl. 5a

                       Anna Syk – kl. 4b

Opiekun SU: Anna Szynkiewicz

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU

Regulamin zawiera:

 1. Postanowienia ogólne;
 2. Organy Samorządu Uczniowskiego
 3. Tryb przeprowadzania wyborów
 4. Działalność gospodarcza
 5. Dokumentacja
 6. Zadania opiekuna
 7. Przepisy końcowe
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

W Szkole Podstawowej Nr 30 w Zabrzu działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

§2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§3

Samorząd działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 oraz Statutem Szkoły.

§4

Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich:

 • Prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem wychowawczym, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami;
 • Prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • Prawo do rozwijania własnych zainteresowań,
 • Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§5

Organami Samorządu są:

 1. Przewodniczący Samorządu
 2. Rada Samorządu

Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.

§6

Przewodniczący Samorządu jest wybierany w wyborach powszechnych przez uczniów klas 4-8 oraz nauczycieli. Do jego kompetencji należy:

 1. Reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 2. Kierowanie pracami Samorządu;
 3. Organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

§7

W skład Rady Samorządu wchodzą:

 • Przewodniczący Samorządu;
 • Zastępca Przewodniczącego
 • Skarbnik
 • 3 członków powołanych do pracy w Samorządzie.

Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb , nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§8

Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.

§9

Do kompetencji Rady Samorządu należą:

 1. Opracowanie planu pracy Samorządu;
 2. Zdanie sprawozdania ze swojej pracy
 3. Zorganizowanie referendum oraz opracowania ankiet w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły
 4. Podejmowanie uchwały o zmianie Regulaminu
 5. Reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

§10

 

Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas.

III. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§11

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w skład której wchodzą uczniowie, którzy stanowili Radę Samorządu w poprzednim roku szkolnym.

§12

Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

 1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów – po maksimum 3 kandydatury z każdej klasy 4-8
 2. Przygotowanie wyborów
 3. Przeprowadzenie wyborów
 4. Ogłoszenie wyników

W wyborach na Przewodniczącego Samorządu ma prawo kandydować każdy uczeń klas 4-8, który uzyskał poparcie większości osób w swojej klasie.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§13

Samorząd uzyskuje dochody z następujących źródeł:

 • Organizacja imprez szkolnych (np. bilety wstępu na dyskotekę szkolną)
 • Dochody ze środków przekazywanych przez sponsorów
V. DOKUMENTACJA

§14

Dokumentacja Samorządu:

 • Regulamin Samorządu
 • Roczne plany pracy
 • Sprawozdanie z działalności Samorządu
 • Rozliczenia finansowe
VI. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU

§15

Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§16

Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna.

§17

Zadaniem Opiekuna Samorządu jest:

 1. Czuwać nad całokształtem prac Samorządu
 2. Prowadzić dokumentację rozliczeń finansowych
 3. Pośredniczyć pomiędzy nauczycielami a uczniami
 4. Doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie
 5. Pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§18

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora. Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich stron.

§19

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

§20

Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym z na zebraniu Rady Samorządu. Rada Samorządu może dokonywać zmian w regulaminie poprzez głosowanie.

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.


REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

 

 1. Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 26 (w zależności od liczebności klasy), które odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku lekcyjnym.
 2. Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.
 3.  Szczęśliwy numerek jest losowany przez system, poprzez dziennik elektroniczny. Jest widoczny zarówno dla nauczycieli jak i uczniów oraz rodziców, po zalogowaniu się na swoje konto w tym dzienniku, na stronie sp30zabrze.mobidziennik.pl
 4.  Szczęśliwy numerek zwalnia z:
  • Niezapowiedzianych kartkówek;
  • Niezapowiedzianych odpowiedzi;
  • Zadanych zadań domowych;
 5. Szczęśliwy numerek nie zwalnia z :
  • Zaplanowanych sprawdzianów
  • Zaplanowanych kartkówek
  • Zaplanowanego pytania
  • Bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.
 6. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może korzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi